Woelvorken DUCOTERRE
GEREEDSCHAP VOOR DE ECOLOGISCHE TUIN - Frankrijk

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid en Afwijking van de Algemene Verkoopvoorwaarden
Door te bestellen verklaart de koper zich geheel akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Aan andere door de verkoper uitgegeven documenten, zoals folders en catalogi, kunnen geen rechten worden ontleend. Deze hebben slecht een informatieve functie. Tenzij officieel en schriftelijk geaccepteerd door de verkoper, kan geen enkele bijzondere voorwaarde prevaleren boven deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door de verkoper, kan geen enkele door de koper aangehaalde tegengestelde voorwaarde dus tegen de verkoper worden gebruikt, ongeacht het tijdstip waarop deze hiervan kennis heeft genomen. Eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper kunnen dan ook, indien geaccepteerd door de verkoper, slechts aanvullend zijn ten opzichte van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Het feit dat de verkoper op een bepaald moment zijn rechten betreffende één van deze Verkoopvoorwaarden niet laat gelden, betekent niet dat hij ervan afziet zich op enig ander moment wel op één van deze Verkoopvoorwaarden te beroepen.

ARTIKEL 2 – Afhandeling van de bestelling
Bestellingen zijn pas definitief als ze per e-mail zijn bevestigd en in alle gevallen slechts dan wanneer de producten in kwestie betaald zijn.

ARTIKEL 3 – Wijziging van de bestelling
Iedere door de koper gevraagde wijziging of annulering van een bestelling kan uitsluitend in overweging genomen worden als deze schriftelijk en voor verzending van de goederen is aangevraagd.
Indien de verkoper de wijziging of annulering niet accepteert, worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.

ARTIKEL 4 – Levering – voorwerp van de bestelling
De verkoper behoudt zich het recht voor om op ieder moment door hem nuttig geachte veranderingen door te voeren aan zijn producten, zonder dat reeds geleverde of bestelde producten veranderd hoeven worden. Daarnaast behoudt hij zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen door te voeren aan producten die zijn omschreven in zijn folders of catalogi.

ARTIKEL 5 – Leveringswijze
De levering wordt uitgevoerd middels aflevering aan een vervoerder.

ARTIKEL 6 – Levering – Levertijden
Levertijden worden zo exact mogelijk geïndiceerd, maar zijn afhankelijk van de bevoorradings- en transportmogelijkheden van de verkoper.
Overschrijding van levertijden is geen aanleiding voor schadeloosstelling, inhoudingen noch tot annulering van lopende orders. Beschouwd worden als gevallen van overmacht, waarbij de verkoper ontslagen wordt van zijn verplichting tot levering: oorlogssituaties, rellen, brand, stakingen, ongevallen, problemen met de toelevering.
De verkoper brengt de koper tijdig op de hoogte van bovengenoemde gevallen en gebeurtenissen.
In alle gevallen geldt dat tijdige levering slechts kan plaatsvinden wanneer de koper zich aan zijn betalingsverplichting houdt.

TRANSPORT – RISICO’S: Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt. In alle gevallen vindt het transport plaats op risico van de ontvanger.
Op grond van artikel L 133-1 e.v. van het Franse Wetboek van Koophandel is de vervoerder aansprakelijk voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken.
In geval van schade of mankementen is het aan de ontvanger om deze vast te stellen en zijn voorbehouden in een buitengerechtelijk stuk of aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen drie dagen na ontvangst van de goederen aan de vervoerder kenbaar te maken.

Ontvangst : Naast de te treffen maatregelen met betrekking tot de vervoerder, moeten klachten aangaande zichtbare gebreken of non conformiteit van het geleverde product ten opzichte van het bestelde product of de vrachtbrief binnen acht dagen na ontvangst van de producten schriftelijk ter kennis worden gebracht.
Het is aan de koper om geconstateerde feitelijke gebreken of mankementen aan te tonen. De koper moet het de verkoper alleszins mogelijk maken om deze gebreken vast te stellen en te verhelpen en mag dit niet zelf doen of door een derde laten doen.

ARTIKEL 7 – Voorwaarden retourzendingen
Voor iedere retourzending is een officiële overeenkomst tussen verkoper en koper nodig. Ieder product dat zonder zo’n overeenkomst wordt geretourneerd blijft ter beschikking van de koper en biedt geen aanleiding voor het opstellen van een creditnota. Kosten en risico’s van de retourzending komen altijd voor rekening van de koper.
Indien er sprake is van zichtbare gebreken of non conformiteit, hetgeen naar behoren is vastgesteld door de verkoper volgens de voorwaarden vermeld onder artikel 7, heeft de koper recht op een gratis vervangende levering of op terugbetaling van de producten, naar keuze van de verkoper. Iedere schadevergoeding of schadeloosstelling is uitgesloten.

ARTIKEL 8 – Garantie – Periode – Uitsluiting
Onder de productgarantie valt, conform het bij de producten gevoegde garantiecertificaat, iedere materiaal- of productiefout. De garantie geldt voor een periode van vijf (5) jaar vanaf leverdatum. Reparaties of diensten die in het kader van de garantie worden verricht, zijn nooit aanleiding voor verlenging van de garantieperiode. Om in aanmerking te komen voor garantie dient de koper in alle gevallen het garantiecertificaat te kunnen overleggen. De garantie verplicht de verkoper uitsluitend tot kosteloze vervanging of reparatie van het door hem als defect beoordeelde product of onderdeel. Ieder product dat voor garantie in aanmerking zou moeten komen, moet eerst worden overlegd aan de afdeling klantenservice van de verkoper. Voor iedere vervangende levering is in alle gevallen akkoord van deze afdeling nodig.
Eventuele verzendkosten komen voor rekening van de koper.
Uitgesloten van de garantie zijn gebreken en beschadigingen ontstaan door normale slijtage, door externe factoren (oneigenlijk gebruik) of door een door de verkoper niet voorziene of omschreven aanpassing aan het product. Geen enkele garantie geldt voor de zichtbare gebreken die de koper dient te melden volgens de voorwaarden zoals omschreven onder artikel 7.

ARTIKEL 9 – Prijzen
De producten worden geleverd voor de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt gegeven. De tarieven zijn inclusief BTW en bedragen per 01/01/2018:
2 tanden: € 86,00
3 tanden: € 89,00
4 tanden: € 92,00
5 tanden: € 95,00
7 tanden: € 180,00

Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele heffingen en verzendkosten.
Alle belastingen, rechten of andere heffingen die betaald dienen te worden conform de in Frankrijk, in het ontvangende land of in het doorvoerland geldende regelgeving inzake leveringen komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 10 – Facturering
Voor iedere levering wordt een factuur opgemaakt. De datum waarop de goederen worden verzonden uit het magazijn is eveneens de factuurdatum.

ARTIKEL 11 – Betaalmethode
Betaling vindt plaats bij de bestelling.

ARTIKEL 12 – Risico-overdracht
De overdracht van de risico’s met betrekking tot de producten vindt plaats zodra deze het magazijn van de verkoper verlaten. Gevolg is met name dat de goederen op risico van de koper vervoerd worden. Deze dient zich in geval van problemen tot de vervoerder te wenden.

ARTIKEL 13 – Minnelijke regeling van geschillen
Alvorens over te gaan tot een bodemprocedure streven de partijen naar een minnelijke regeling. Het onderwerp en de redenen van ieder eventueel geschil dienen vooraf in een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs geformuleerd te worden. De medecontractant heeft een termijn van één maand om hierop te antwoorden en een ontmoeting te regelen. Na afloop van deze termijn kunnen beide partijen een bodemprocedure overwegen.

ARTIKEL 14 – Verwijzingscriteria
Voor alle soorten geschillen met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van een bestelling zijn uitsluitend en alleen de gerechtelijke instanties van Lyon (Frankrijk) bevoegd, tenzij de verkoper de voorkeur geeft aan enig andere bevoegde rechtbank.
Deze clausule geldt zelfs in het geval van een kort geding, incidentele vorderingen en/of wanneer er sprake is van verschillende verweerders en ongeacht de betalingswijze.